Rekrutacja

Projekt jest adresowany do 25 osób (15 kobiet, 10 mężczyzn), zamieszkujących/pracujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym w subregionie ostrołęckim, które zarówno w dniu zgłoszenia, jak i rozpoczęcia udziału w Projekcie łącznie spełniają następujące kryteria formalne:
a) wiek 18-29 lat,
b) status osoby bez zatrudnienia (osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy lub bierna zawodowo, lub osoby ubogie pracujące (zatrudnione na umowę krótkoterminową, cywilno-prawną)
c) brak uczestnictwa w kształceniu i/lub w szkoleniu.

STRUKTURA GRUPY DOCELOWEJ :
a) 15 kobiet,
b) 10 mężczyzn,
c) min. 15 osób, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, tj. 12 osób biernych zawodowo i 3 osoby bezrobotne (w tym 1 długotrwale bezrobotna) niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
d) max. 10 osób tzw. ubogich pracujących, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/cywilno-prawnych
e) zakłada się udział:
• 12 osób o niskich kwalifikacjach
• min. 3 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
• min. 10 os. zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym miasta średnie tracące funkcje (tj. z Ostrołęki i Ostrowi Maz.)

Definicje pojęć używanych w projekcie znajdują się w Regulaminie projektu oraz w zakładce DEFINICJE »

Nabór zgłoszeń do udziału w Projekcie jest prowadzony od 1 stycznia 2019 r.

Kandydaci/Kandydatki zobowiązani/e są do dostarczenia do Biura Projektu kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów:
1. formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej
2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo inny dokument poświadczający stan zdrowia Kandydata potwierdzający przynależność do grupy osób z niepełnosprawnością (w przypadku osób z niepełnosprawnością).

Osobiście, pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany podpisanych dokumentów).

Osoba przyjmująca zgłoszenie niezwłocznie umieszcza na formularzu zgłoszeniowym datę wpływu zgłoszenia.

W przypadku dostarczenia ww. dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej Kandydaci/Kandydatki zobowiązani/e są do dostarczenia do Biura Projektu oryginałów tychże dokumentów, najpóźniej dwa dni robocze przed datą otrzymania pierwszego wsparcia w projekcie tj. doradztwa w celu określenia Indywidualnego Planu Działań.

Dokumenty do wypełnienia znajdują się w zakładce DO POBRANIA »

Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować Kandydatów/Kandydatki do Projektu dokonując kolejno:
1. oceny formalnej:
a. kompletność złożonych dokumentów i danych (czytelne wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelne podpisy, kompletność wymaganych dokumentów),
b. kwalifikowalność do grupy docelowej na podstawie oświadczeń/zaświadczeń
w zakresie kryteriów formalnych.
2. oceny merytorycznej – przyznanie punktów w zakresie kryteriów premiujących:
a. osoby, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET – 10 pkt.,
b. osoby z niepełnosprawnością – 5 pkt.,
c. kobiety – 5 pkt.,
d. osoby z miast średnich tracących funkcje (tj. Ostrołęki/Ostrowi Maz.) – 3 pkt.,
e. byli uczestnicy/uczestniczki projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (wymagane zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający) – 3 pkt. (RPO – Regionalny Program Operacyjny na lata 2014- 2020, zgodnie z celem tematycznym nr 9 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”)

Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby spełniające kryteria formalne, które uzyskają największą liczbę punktów – z zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników realizacji Projektu dotyczących struktury grupy docelowej.

Osoby niezakwalifikowane do udziału w Projekcie, ale spełniające kryteria formalne zostaną wpisane na listę rezerwową (w kolejności liczby uzyskanych punktów), która zostanie wykorzystana w przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki z listy podstawowej, z zastrzeżeniem, że osoba rezygnująca zgłosi ten fakt w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia – „Identyfikacja potrzeb”.
Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie oraz wpisane na listę rezerwową zostaną powiadomione o tym fakcie telefonicznie i/lub mailowo w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie staną się Uczestnikami/Uczestniczkami pod warunkiem podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie i wzięcia udziału w pierwszej formie wsparcia.