MDDP Akademia Biznesu > O projekcie

O projekcie

Projekt „Aktywna młodzież w subregionie ostrołęckim” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego; numer projektu POWR.01.02.01-14-0092/18.

Projekt „Aktywna młodzież w subregionie ostrołęckim” realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r. na terenie subregionu ostrołęckiego (Ostrołęka, powiat ostrołęcki, powiat makowski, powiat wyszkowski, powiat ostrowski).

Celem projektu do końca marca 2020 r. jest realizacja kompleksowego, zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowej min. 23 os. (15 kobiet, 10 mężczyzn).

Projekt obejmie wsparciem osoby młode w wieku 18-29 lat (w tym z niepełnosprawnościami), pracujące/zamieszkujące zgodnie z Kodeksem Cywilnym teren subregionu ostrołęckiego, w tym: osoby bezrobotne, bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) oraz osoby tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i cywilno-prawnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Łączna wartość projektu: 421 595,62 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 400 515,84 PLN.

W ramach Projektu realizowane będzie wsparcie dla 25 osób, które nabędą kwalifikacje, umożliwiające uzyskanie zatrudnienia.
Kandydaci/Kandydatki zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

ETAP I
IDENTYFIKACJA POTRZEB – INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA (IPD)
Realizowany w formie 1 indywidualnego spotkania trwającego 3 godziny, podczas którego Uczestnik/Uczestniczka wspólnie z doradcą zawodowym zaplanują główny cel zawodowy, cele rozwojowe, terminy i narzędzia wsparcia.
Uczestnicy/Uczestniczki Projektu otrzymają zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot opieki nad dzieckiem/ os. zależną.
Etap ten będzie realizowany od marca 2019 r.

ETAP II
POŚREDNICTWO PRACY
Realizowane w postaci spotkań indywidulanych (trwających łącznie 8 godzin/osobę) z pośrednikiem pracy. Spotkania te będą odbywać się zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu.
Pośrednik:
• przeprowadzi wstępną indywidualną rozmowę z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu,
• przeprowadzi kolejne indywidualne rozmowy z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu, w celu weryfikacji efektów poszukiwania ofert pracy,
• przedstawi oferty pracy od lokalnych i regionalnych pracodawców (min 3 oferty/os.),
• poinformuje Uczestnika/Uczestniczkę Projektu o przysługujących im prawach i obowiązkach.
Etap ten będzie realizowany od kwietnia 2019 r. do marca 2020 r.

ETAP III
WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY
Prowadzone przez doradcę zawodowego w maksymalnie 10-osobowych grupach (średnio 8/9-osobowych). Etap ten przewiduje 4 spotkania po 8 godz. dydaktycznych w okresie od kwietnia do czerwca 2019 r.
• warsztaty będą odbywać się możliwie blisko miejsca zamieszkania Uczestnika/Uczestniczki Projektu,
• zakres i tematyka szkoleń dopasowana będzie do potrzeb określonych na I etapie wsparcia (IPD),
• organizator zapewni materiały szkoleniowe oraz catering.
Wsparcie ma na celu przygotowanie Uczestnika/Uczestniczki Projektu do samodzielnego poszukiwania pracy oraz zwiększenie możliwości znalezienia i utrzymania zatrudnienia przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu.
Uczestnicy/Uczestniczki Projektu otrzymają zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot opieki nad dzieckiem/ os. zależną.

ETAP IV
SZKOLENIA ZAWODOWE
Szkolenia zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestnika/Uczestniczki Projektu oraz potrzebami właściwego rynku pracy, np.: pracownik biurowy, kierowca samochodu ciężarowego, spawacz, mechanik samochodowy, fryzjer.
Łączny czas trwania szkoleń to średnio 140 godzin. Efekt szkolenia to uzyskanie kwalifikacji/ kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem).
Nabyte kompetencje będą weryfikowane na podstawie egzaminów wewnętrznych, np. testy wiedzy lub egzamin praktyczny (np. rozwiązanie danego problemu, inscenizacje). Egzaminy prowadzone i weryfikowane przez trenerów.
Kwalifikacje weryfikowane będą przez egzamin zewnętrzny prowadzony przez instytucję posiadającą odpowiednie uprawnienia.
Uczestnicy/Uczestniczki Projektu otrzymają zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot opieki nad dzieckiem/ os. Zależną.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania.
Szkolenia potrwają od lipca do grudnia 2019 r.

ETAP V
3 MIESIĘCZNY PŁATNY STAŻ ZAWODOWY
Staż realizowany będzie 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie od grudnia 2019 r. W przypadku osób o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 5 dni w tygodniu po 7 godzin dziennie.
Uczestnik/Uczestniczka Projektu zdobędzie praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje.
Program stażu zgodny z odbytymi w projekcie szkoleniami i IDP, opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału Uczestnika/Uczestniczki Projektu. Zawiera m.in. zakres obowiązków, harmonogram, treści edukacyjne, cele zawodowo-edukacyjne oraz określa konkretne umiejętności, które Uczestnik/Uczestniczka Projektu uzyska w wyniku udziału w stażu.
Dla stażystów: stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem/os. zależną.

Regulamin projektu znajduje się w zakładce DO POBRANIA »