Aktywna młodzież w subregionie ostrołęckim

Projekt „Aktywna młodzież w subregionie ostrołęckim” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego; numer projektu POWR.01.02.01-14-0092/18.

Projekt „Aktywna młodzież w subregionie ostrołęckim” realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r. na terenie subregionu ostrołęckiego (Ostrołęka, powiat ostrołęcki, powiat makowski, powiat wyszkowski, powiat ostrowski).

Celem projektu do końca marca 2020 r. jest realizacja kompleksowego, zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowej min. 23 os. (15 kobiet, 10 mężczyzn).

Projekt obejmie wsparciem osoby młode w wieku 18-29 lat (w tym z niepełnosprawnościami), pracujące/zamieszkujące zgodnie z Kodeksem Cywilnym teren subregionu ostrołęckiego, w tym: osoby bezrobotne, bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) oraz osoby tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i cywilno-prawnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Łączna wartość projektu: 421 595,62 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 400 515,84 PLN.

W ramach Projektu realizowane będzie wsparcie dla 25 osób, które nabędą kwalifikacje, umożliwiające uzyskanie zatrudnienia.

WIĘCEJ O PROJEKCIE »